การจัดรูปแบบข้อความและการปรับแต่งสไลด์

การพิมพ์ข้อความบนสไลด์

      การพิมพ์ข้อความเป็นการแสดงรายละเอียดที่เราต้องการถ่ายทอดให้กับผู้ชมงานนำเสนอได้ทราบข้อมูลที่เราต้องการ สื่อสารออกไปให้รับรู้ โดยการถ่ายทอดเป็นตัวอักษรซึ่งการพิมพ์ข้อความลงในภาพนิ่งเราสามารถ ทำได้หลายวิธีทั้งสร้างข้อความด้วยกรอบเค้าโครงและกล่องข้อความ

การพิมพ์ข้อความผ่านเค้าโครงสไลด์

      หลังจากเราสร้างภาพนิ่งใหม่ขึ้นมาโดยใช้ เค้าโครงภาพนิ่งจะมีองค์ประกอบที่เป็นส่วนของกรอบข้อความในลักษณะ

ของกรอบเค้าโครง ซึ่งมีไว้ สำหรับเพิ่มข้อความลงในภาพนิ่งโดยสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
      1. คลิกเมาส์ในกรอบข้อความคลิกเพื่อเพิ่มชื่อเรื่อง ให้ปรากฎเส้นเคอร์เซอร์ตรงบริเวณกรอบที่ต้องการพิมพ์ตัวอักษร
      2. พิมพ์ข้อความได้ตามต้องการ เมื่อพิมพ์ข้อความจนบรรทัดโปรแกรมจะขึ้นบรรทัดใหม่ให้อัตโนมัติ

การพิมพ์ข้อความผ่านกล่องข้อความ

      หากต้องการเพิ่มข้อความในพื้นที่บริเวณส่วนอื่นของภาพนิ่งนอกบริเวณกรอบเค้าโครงหรือภาพนิ่งเปล่าที่ไม่มีกรอบ

เค้าโครง สามารถปฏิบัติตาม ขั้นตอนดังต่อไปนี้
      1. คลิก แท็บแทรก (Insert) > คลิก ปุ่มกล่องข้อความ (Text Box)
      2. คลิกเมาส์บนสไลด์ 1 ครั้ง > พิมพ์ข้อความตามต้องการ

การกำหนดรูปแบบตัวอักษร

      เราสามารถกำหนดรูปแบบตัวอักษรให้สวยงาม เพื่อเพิ่มความน่าสนใจให้กับงานนำเสนอได้ ด้วยการใช้เครื่องมือ
กลุ่มคำสั่งแบบอักษร (Font) ที่อยู่ใน แท็บหน้าแรก (Home) ดังต่อไปนี้

      โดยกำหนดรูปแบบตัวอักษรมีวิธีการดังต่อไปนี้
      1. เลือกข้อความ หรือกล่องข้อความที่ต้องการกำหนดรูปแบบตัวอักษร
      2. คลิก แท็บหน้าแรก (Home) > คลิกเครื่องมือสำหรับกำหนดรูปแบบตัวอักษรตามต้องการ

การจัดตำแหน่งข้อความและย่อหน้า

     หลังจากการพิมพ์ข้อความแล้วเสร็จ เราควรจัดตำแหน่งข้อความ และย่อหน้าให้เหมาะสมเพื่อความสวยงามเป็น

ระเบียบ โดยเครื่องมือ สำหรับจัดตำแหน่งข้อความและย่อหน้าจะอยู่ใน แท็บหน้าแรก (Home) ตรง กลุ่มคำสั่งย่อหน้า

(Paragraph) ดังรูปต่อไปนี้

โดยการจัดตำแหน่งข้อความและย่อหน้ามีวิธีการดังนี้
      1. เลือกข้อความ หรือกล่องข้อความที่ต้องการจัดตำแหน่ง
      2. คลิก แท็บหน้าแรก (Home) > คลิกปุ่มคำสั่งสำหรับจัดตำแหน่งข้อความต้องการ

การสร้างอักษรศิลป์

      อักษรศิลป์ (WordArt) เป็นรูปแบบของตัวอักษรที่ถูกออกแบบให้มีความสวยงามจากโปรแกรม Microsoft PowerPoint มีไว้เพิ่มความน่าสนใจให้กับสไลด์ หรือใช้เป็นหัวข้อของสไลด์ของเรา มีให้เราเลือกมากมาย

โดยการสร้าง อักษรศิลป์มีวิธีการดังนี้
      1. คลิก แท็บแรก (Insert) > คลิก ปุ่มอักษรศิลป์ (WordArt)
      2. เลือกรูปแบบอักษรศิลป์ที่ต้องการ > กล่องข้อความอักษรศิลป์จะปรากฎบนสไลด์
      3. แก้ไขข้อความตามต้องการ

การปรับแต่งอักษรศิลป์

      หลังจากใส่ข้อความหรือสร้างอักษรศิลป์เสร็จแล้ว หากต้องการปรับเปลี่ยนรูปแบบข้อความก็สามารถทำได้ โดยการ ใช้เครื่องมือที่อยู่ในกลุ่ม คำสั่งลักษณะอักษรศิลป์ (WordArt Styles) ที่อยู่ใน แท็บรูปแบบ (Format) ดังต่อไปนี้


โดยการปรับแต่งอักษรศิลป์มีวิธีการดังต่อไปนี้
      1. เลือกข้อความ หรือกล่องข้อความที่ต้องการปรับแต่ง
      2. คลิก แท็บรูปแบบ (Format)
      3. เลือกเครื่องมือสำหรับปรับแต่งอักษรศิลป์ตามต้องการ

การทำงานกับกรอบข้อความ

      ส่วนใหญ่ข้อความที่เราเห็นอยู่ในโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 มักจะอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมหรือกรอบข้อความ

ซึ่งกรอบข้อความ เหล่านี้เราสามารถทำการปรับแต่งได้ เช่น ย้าย คัดลอก หรือปรับขนาดได้ตามที่เราต้องการ

การคัดลอกข้อความ

      เมื่อเราต้องการคัดลอกหรือทำสำเนาให้กับข้อความที่อยู่ในภาพนิ่งหนึ่ง เราสามารถทำได้ง่าย ๆ โดยปฏิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

 1. แดรกเมาส์คลุมข้อความที่ต้องการคัดลอก

 2. กดปุ่มคีย์ลัด Ctrl + C หรือคลิกเมาส์ขวาแล้วเลือกคำสั่งคัดลอก (Copy) เพื่อทำสำเนาข้อความ

 3. คลิกเลือกตำแหน่งที่ต้องการวาง

 4. กดปุ่มคีย์ลัด Ctrl + V หรือเมาส์ขวาแล้วเลือกคำสั่ง (Paste) เพื่อวางข้อความจะปรากฎข้อความที่เราทำการคัดลอกมา

การย้ายข้อความ

      เมื่อเราต้ัองการย้ายข้อความที่เราพิมพ์ไปไว้ยังตำแหน่งใหม่สามารถปฏิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

 1. คลิกเลือกข้อความที่ต้องการย้าย

 2. กดปุ่มคีย์ลัด Ctrl + X หรือ คลิกเมาส์ขวาเลือกคำสั่งตัด (Cut) เพื่อตัดข้อความ

 3. คลิกเลือกตำแหน่งที่ต้องการวางข้อความ

 4. กดปุ่มคีย์ลัด Ctrl + V หรือ คลิกเมาส์ขวาเลือกคำสั่งวาง (Paste) เพื่อวางข้อความ

 5. แสดงผลข้อความที่เราทำการย้ายไปอยู่ตำแหน่งใหม่

การลบกล่องข้อความ

      ข้อความในกรอบข้อความสามารถลบได้ 2 แบบคือ ลบทั้งกรอบข้อความ หรือ ลบเฉพาะข้อความส่วนที่ต้องการ

      การลบข้อความทั้งหมด

 1. คลิกเลือก กรอบข้อความ

 2. กดคีย์ Delete ที่แป้นพิมพ์ ข้อความจะถูกลบทั้งหมด

      การลบข้อความบางส่วน

 1. คลิกเลือก ข้อความที่จะลบ

 2. กดคีย์ Delete ข้อความก็จะถูกลบออกไป

การกำหนดสีพื้นสไลด์

      งานนำเสนอที่ดีนั้นควรดูความสวยงามด้วย เพื่อดึงดูดความสนใจของผู้ชม เราจึงไม่ควรมองข้าม การตกแต่งสไลด์ และสำหรับ PowerPoint การสร้างสไลด์สวย ๆ นั้นทำได้ไม่ยาก เพราะมีคำสั่ง และเครื่องมือมากมาย โดยมีวิธีการดังนี้

      1. คลิก แท็บออกแบบ (Design) > คลิก ปุ่มลักษณะพื้นหลัง (Background Styles)
      2. เลือก คำสั่งจัดรูปแบบพื้นหลัง (Format Background)
      3. คลิก เติม (Fill) > กำหนดรูปแบบและสีพื้นหลังตามต้องการ

การเติมแบบทึบ (Solid Fill)


      1. เลือก เติมแบบทึบ (Solid fill) > เลือกสีที่ต้องการ > กำหนดความโปร่งใสของสี
      2. คลิก ปุ่มนำไปใช้กับทั้งหมด (Apply to All) เพื่อกำหนดให้ใช้สีพื้นนี้กับทุกสไลด์ หรือ คลิกปุ่ม (Close) หากต้อง
การให้ใช้สีพื้นนี้เฉพาะสไลด์ที่เลือก

การเติมไล่ระดับ (Gradient Fill)


      1. คลิก เติมไล่ระดับ (Gradient fill) > กำหนดแนว ทิศทาง และองศาการไล่ระดับสี
      2. คลิกปุ่ม ตรงตำแหน่งที่ต้องการกำหนดเฉดสี > เลือกสีที่ต้องการ และปรับความสว่างความโปร่งใส
      3. คลิก ปุ่มนำไปใช้กับทั้งหมด (Apply to All) เพื่อกำหนดให้ใช้สีพื้นนี้กับทุกสไลด์ หรือ คลิก ปุ่มปิด (Close)

หาก ต้องการให้ใช้สีพื้นนี้ เฉพาะสไลด์ที่เลือก
      4. เพิ่มจุดเปลี่ยนการไล่ระดับสี
      5. ลบจุดเปลี่ยนการไล่ระดับสี

การเติมรูปภาพหรือพื้นผิว (Picture or Texture Fill)


      เป็นการนำรูปภาพหรือรูปพื้นผิวสำเร็จรูปมาทำเป็นพื้นหลังสไลด์ มีวิธีการดังต่อไปนี้
      1. คลิก เติมรูปภาพหรือพื้นผิว (Picture or texture fill)
      2. เลือกพื้นผิวสำเร็จรูป หรือคลิกปุ่มคำสั่งเพื่อเลือกรูปภาพที่ต้องการ
      3. กำหนดพิกัดการวาง ความโปร่งใสของรูป และรายละเอียดอื่น ๆ ตามต้องการ
      4. คลิก ปุ่มนำไปใช้กับทั้งหมด (Apply to All) หรือ ปุ่มปิด (Close)

การเติมลวดลาย (Pattern Fill)


      1. คลิก เติมลวดลาย (Pattern fill)
      2. เลือกลวดลาย > กำหนดสีพื้นและสีลวดลาย
      3. คลิก ปุ่มนำไปใช้ทั้งหมด (Apply to All) เพื่อกำหนดให้ใช้พื้นหลังนี้กับทุกสไลด์ หรือ คลิก ปุ่มปิด (Close) หาก ต้องการให้ใช้พื้นหลังนี้เฉพาะสไลด์ที่เลือก

การปรับแต่งพื้นสไลด์ด้วยธีมสำเร็จรูป

      1. คลิก แท็บออกแบบ (Design)
      2. คลิกปุ่ม ที่กลุ่มคำสั่งชุดรูปแบบ (Themes)


3. เลือกรูปแบบธีมที่ต้องการ

ตกแต่งสไลด์ด้วยภาพ

      ภาพหนึ่งภาพสามารถสื่อความหมายได้มากกว่าหมื่นพันคำ ดังนั้นสไลด์ที่ดีนอกจากจะต้องประกอบด้วยข้อความที่ เป็นเนื้อหาแล้ว อีกสิ่งหนึ่งที่จะช่วยสื่อความหมาย และเพิ่มความสนใจได้มากขึ้น นั่นก็คือ ภาพ นั่นเอง เราจะมาเริ่มใช้ภาพตกแต่งสไลด์กัน
      การแทรกภาพตัดปะ (Clip Art) เป็นภาพในลักษณะของลายเส้นที่โปรแกรมได้จัดเตรียมไว้ให้เราเรียกใช้ได้อย่าง
เป็นหมวดหมู่ ภาพตัดปะมีขนาดเล็ก ทำให้ไฟล์งานพรีเซนเตชั่นของเราไม่ใหญ่จนเกินไป
      1. คลิก แท็บแทรก (Insert) > คลิก ปุ่มภาพตัดปะ (Clip Art) (หรือคลิกปุ่ม ที่เค้าโครงสไลด์ เพื่อแทรกรูป ลงในกรอบเค้าโครงสไลด์
      2. หน้าต่างตัดปะจะเปิดขึ้นมา ให้พิมพ์ข้อความเกี่ยวกับรูปที่ต้องการลงใน ช่องค้นหา (Search for) > คลิก ปุ่มไป (G0) > รูปที่ค้นหาจะปรากฎขึ้นมาให้คลิกรูปที่ต้องการ

การแทรกภาพจากแฟ้ม

      หากต้องการนำไฟล์รูปภาพจากเครื่องคอมพิวเตอร์มาวางบนสไลด์ ก็สามารถทำได้โดยมีขั้นตอนดังนี้
      1. คลิก แท็บแทรก (Insert) > คลิก ปุ่มรูปภาพ (Picture) (หรือคลิกปุ่ม ที่เค้าโครงสไลด์ เพื่อแทรกรูปลง ในกรอบเค้าโครงสไลด์
      2. เลือกรูปที่ต้องการ > คลิก ปุ่มแทรก (Insert)

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CopyRight © kruteerawat© All Right Reserved.