การนำเสนอผลงานและการพิมพ์งานนำเสนอ

สาระสำคัญ

   การนำเสนอผลงานจะสมบูรณ์และประสบความสำเร็จได้หรือไม่นั้น นอกจากความพร้อมของสไลด์งานนำเสนอ ผลงานแล้ว ขั้นตอนการฉาย และเอกสารประกอบการบรรยายที่เป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยให้ผู้ฟังเกิดความประทับใจ ซึ่งมีวิธีการต่างๆ ที่ให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติเกิดความชำนาญและวิธีการพิมพ์เอกสารประกอบการบรรยาย

มาตรฐานการเรียนรู้

มาตรฐาน ง 3.1    

เข้าใจ เห็นคุณค่าและใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา การทำงาน และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและมีคุณธรรม

ตัวชี้วัดชั้นปี

ง 3.1 ป.6/1  บอกหลักการเบื้องต้นของการแก้ปัญหา

ง 3.1 ป.6/2  ใช้คอมพิวเตอร์ในการค้นหาข้อมูล

ง 3.1 ป.6/3  เก็บรักษาข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ

ง 3.1 ป.6/4  นำเสนอข้อมูลในรูปแบบที่เหมาะสมโดยเลือกใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์

ง 3.1 ป.6/5  ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ้นงานจากจินตนาการหรืองานที่ทำในชีวิตประจำวัน    

 อย่างมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบ

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. นักเรียนเข้าใจการฉายงานนำเสนอด้วยวิธีต่างๆ และการสั่งพิมพ์งานนำเสนอได้(K)

2. นักเรียนสามารถฉายงานนำเสนอ กำหนดเวลาในการนำเสนอ รวมถึงสามารถสั่งพิมพ์งานนำเสนอได้(P)

3. นักเรียนมีความสนใจ มุ่งมั่นการทำงาน และมีความรับผิดชอบ(A)

 

 

 

 

 

 

CopyRight © kruteerawat© All Right Reserved.