การกำหนดรูปแบบการแสดงสไลด์และแอนิเมชั่น

สาระสำคัญ

   การกำหนดรูปแบบการแสดงสไลด์ (Transition) และการกำหนดแอนิเมชั่น (Animation) นอกจะเพิ่มความ น่าสนใจให้งานนำเสนอแล้ว ยังช่วยจัดลำดับการนำเสนอให้สอดคล้องกับการบรรยายอีกด้วย ซึ่งผู้เรียนจะต้อง ทำความเข้าใจและกำหนดลำดับก่อนหลังการนำเสนอให้ดี เพื่องานนำเสนอออกมาได้สวยงาม เข้าใจง่าย และยังทำให้ผู้เรียนมีความตั้งใจใฝ่เรียนรู้

มาตรฐานการเรียนรู้

มาตรฐาน ง 3.1    

เข้าใจ เห็นคุณค่าและใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา การทำงาน และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและมีคุณธรรม

ตัวชี้วัดชั้นปี

ง 3.1 ป.6/1  บอกหลักการเบื้องต้นของการแก้ปัญหา

ง 3.1 ป.6/2  ใช้คอมพิวเตอร์ในการค้นหาข้อมูล

ง 3.1 ป.6/3  เก็บรักษาข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ

ง 3.1 ป.6/4  นำเสนอข้อมูลในรูปแบบที่เหมาะสมโดยเลือกใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์

ง 3.1 ป.6/5  ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ้นงานจากจินตนาการหรืองานที่ทำในชีวิตประจำวัน    

 อย่างมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบ

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. นักเรียนเข้าใจการกำหนดรูปแบบการแสดงสไลด์และกำหนดแอนิเมชั่นได้(K)

2. นักเรียนสามารถกำหนดรูปแบบการแสดงสไลด์และสามารถกำหนดแอนิเมชั่นให้วัตถุได้(P)

3. นักเรียนมีความสนใจ มุ่งมั่นการทำงาน และมีความรับผิดชอบ(A)

 

 

 

 

 

 

 

CopyRight © kruteerawat© All Right Reserved.