การแทรกวิดีโอและเสียงประกอบนำเสนอ

สาระสำคัญ

   โปรแกรมนำเสนอผลงาน Microsoft PowerPoint มีความสามารถในการใส่สื่อต่าง ๆ เช่น ภาพเคลื่อนไหวภาพยนตร์ วิดีโอ หรือเสียงเพลงประกอบ ความหลากหลายของโปรแกรมทำให้น่าสนใจต่อผู้รับชนการนำเสนอ จะทำให้งานนำเสนอสื่อความหมายได้อย่างชัดเจน ผู้เรียนรักและมีความคิดสร้างสรรค์เกิดความภูมิใจในงาน ตั้งมั่นที่จะทำให้งานนั่นออกมาดี

มาตรฐานการเรียนรู้

มาตรฐาน ง 3.1    

เข้าใจ เห็นคุณค่าและใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา การทำงาน และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและมีคุณธรรม

ตัวชี้วัดชั้นปี

ง 3.1 ป.6/1  บอกหลักการเบื้องต้นของการแก้ปัญหา

ง 3.1 ป.6/2  ใช้คอมพิวเตอร์ในการค้นหาข้อมูล

ง 3.1 ป.6/3  เก็บรักษาข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ

ง 3.1 ป.6/4  นำเสนอข้อมูลในรูปแบบที่เหมาะสมโดยเลือกใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์

ง 3.1 ป.6/5  ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ้นงานจากจินตนาการหรืองานที่ทำในชีวิตประจำวัน    

 อย่างมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบ

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. นักเรียนเข้าใจในการแทรกเสียงและแทรกไฟล์วิดีโอได้(K)

2. นักเรียนสามารถแทรกไฟล์วิดีโอและเสียงประกอบงานนำเสนอได้(P)

3. นักเรียนมีความสนใจ มุ่งมั่นการทำงาน และมีความรับผิดชอบ(A)

 

 

 

 

 

 

 

CopyRight © kruteerawat© All Right Reserved.