การใส่รูปภาพและการทำงานกับวัตถุ

สาระสำคัญ

   การนำรูปภาพมาประกอบงานนำเสนอนั้น จะช่วยให้งานดังกล่าวสื่อความหมายและอธิบายเรื่องราว ที่จะนำเสนอได้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งยังเพิ่มความสวยงามน่าสนใจให้กับสไลด์ได้เป็นอย่างดี ผู้เรียนสามารถปรับแต่ง รูปภาพให้เหมาะสมตามความพอใจในงาน ทำให้ตั้งใจเพียรพยายามในการเรียนและการทำงานให้สำเร็จ

มาตรฐานการเรียนรู้

มาตรฐาน ง 3.1    

เข้าใจ เห็นคุณค่าและใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา การทำงาน และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและมีคุณธรรม

ตัวชี้วัดชั้นปี

ง 3.1 ป.6/1  บอกหลักการเบื้องต้นของการแก้ปัญหา

ง 3.1 ป.6/2  ใช้คอมพิวเตอร์ในการค้นหาข้อมูล

ง 3.1 ป.6/3  เก็บรักษาข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ

ง 3.1 ป.6/4  นำเสนอข้อมูลในรูปแบบที่เหมาะสมโดยเลือกใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์

ง 3.1 ป.6/5  ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ้นงานจากจินตนาการหรืองานที่ทำในชีวิตประจำวัน    

 อย่างมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบ

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. นักเรียนอธิบายวิธีการแทรกรูปภาพ การตกแต่งภาพ และการทำงานกับวัตถุได้(K)

2. นักเรียนสามารถแทรกรูปภาพ ตกแต่งภาพได้(P)

3. นักเรียนมีความสนใจ มุ่งมั่นการทำงาน และมีความรับผิดชอบ(A)

 

 

 

 

 

 

CopyRight © kruteerawat© All Right Reserved.