การจัดรูปแบบข้อความและการปรับแต่งสไลด์

สาระสำคัญ

   การพิมพ์ข้อความเป็นการแสดงรายละเอียดที่เราต้องการถ่ายทอดให้กับผู้ชมงานนำเสนอได้ทราบข้อมูลที่เรา ต้องการสื่อสารออกไปให้รับรู้ โดยการถ่ายทอดเป็นตัวอักษรซึ่งการพิมพ์ข้อความ และการจัดรูปแบบข้อความต้อง ฝึกปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอเพื่อเกิดความชำนาญ ส่งผลให้งานนำเสนอมีความสนใจและผู้เรียนมีความภาคภูมิใจ มุ่งมั่นในการทำงานให้งานสำเร็จลุล่วง

มาตรฐานการเรียนรู้

มาตรฐาน ง 3.1    

เข้าใจ เห็นคุณค่าและใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา การทำงาน และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและมีคุณธรรม

ตัวชี้วัดชั้นปี

ง 3.1 ป.6/1  บอกหลักการเบื้องต้นของการแก้ปัญหา

ง 3.1 ป.6/2  ใช้คอมพิวเตอร์ในการค้นหาข้อมูล

ง 3.1 ป.6/3  เก็บรักษาข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ

ง 3.1 ป.6/4  นำเสนอข้อมูลในรูปแบบที่เหมาะสมโดยเลือกใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์

ง 3.1 ป.6/5  ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ้นงานจากจินตนาการหรืองานที่ทำในชีวิตประจำวัน    

 อย่างมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบ

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. นักเรียนอธิบายการพิมพ์ข้อความ การจัดรูปแบบข้อความ ของโปรแกรม MicrosoftPowerPoint2010ได้ (K)

2. นักเรียนสามารถพิมพ์ข้อความลงบนสไลด์ และจัดรูปแบบข้อความได้(P)

3. นักเรียนมีความสนใจ มุ่งมั่นการทำงาน และมีความรับผิดชอบ(A)

 

 

 

 

 

 

 

CopyRight © kruteerawat© All Right Reserved.