การวางโครงร่างและกำหนดรูปแบบสไลด์

สาระสำคัญ

   การนำเสนอข้อมูลที่ประสบความสำเร็จนั้นต้องอาศัยปัจจัยและองค์ประกอบหลายอย่างด้วยกัน ไม่ว่า การวางแผนงาน การออกแบบ การเตรียมข้อมูล และการจัดวางเค้าโครงสไลด์ที่เหมาะสม การปรับเปลี่ยน มุมมองในการทำงานของโปรแกรม เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ทำให้ผู้เรียนได้สะดวกในการออกแบบ  ผู้เรียนมีความ มุ่งมั่นในการทำงานให้สำเร็จลุล่วง

มาตรฐานการเรียนรู้

มาตรฐาน ง 3.1    

เข้าใจ เห็นคุณค่าและใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา การทำงาน และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและมีคุณธรรม

ตัวชี้วัดชั้นปี

ง 3.1 ป.6/1  บอกหลักการเบื้องต้นของการแก้ปัญหา

ง 3.1 ป.6/2  ใช้คอมพิวเตอร์ในการค้นหาข้อมูล

ง 3.1 ป.6/3  เก็บรักษาข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ

ง 3.1 ป.6/4  นำเสนอข้อมูลในรูปแบบที่เหมาะสมโดยเลือกใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์

ง 3.1 ป.6/5  ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ้นงานจากจินตนาการหรืองานที่ทำในชีวิตประจำวัน    

 อย่างมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบ

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. นักเรียนเข้าใจการนำเสนอและหลักการเตรียมงานนำเสนอผลงานได้ (K)

2. นักเรียนสามารถปรับเปลี่ยนมุมมองต่าง ๆ ของโปรแกรม MicrosoftPowerPoint2010ได้(P)

3. นักเรียนเห็นความสำคัญของ โปรแกรม MicrosoftPowerPoint2010และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้(A)

 

 

 

 

 

 

 

CopyRight © kruteerawat© All Right Reserved.