แนะนำการใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010

สาระสำคัญ

    การจัดทำข้อมูลเพื่อการนำเสนอ ต้องพิจารณารูปแบบข้อมูลให้เหมาะสมกับการสื่อความหมายที่เข้าใจง่ายและ ชัดเจน เช่น กราฟ ตาราง แผนภาพ รูปภาพ การใช้ซอฟต์แวร์นำเสนอ เช่น การสร้างสไลด์ การตกแต่งสไลด์ การกำหนดเทคนิคพิเศษในการนำเสนอ การเลือกใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์ให้เหมาะสมกับรูปแบบการนำเสนอ งานนำเสนอหรือพรีเซนเตชั่น (Presentation) ที่สร้างจากโปรแกรม Microsoft PowerPoint นั้นเป็นงานนำเสนอ ที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย

มาตรฐานการเรียนรู้

มาตรฐาน ง 3.1    

เข้าใจ เห็นคุณค่าและใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การเรียนรู้ การสื่อสาร การแก้ปัญหา การทำงาน และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและมีคุณธรรม

ตัวชี้วัดชั้นปี

ง 3.1 ป.6/1  บอกหลักการเบื้องต้นของการแก้ปัญหา

ง 3.1 ป.6/2  ใช้คอมพิวเตอร์ในการค้นหาข้อมูล

ง 3.1 ป.6/3  เก็บรักษาข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ

ง 3.1 ป.6/4  นำเสนอข้อมูลในรูปแบบที่เหมาะสมโดยเลือกใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์

ง 3.1 ป.6/5  ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ้นงานจากจินตนาการหรืองานที่ทำในชีวิตประจำวัน    

 อย่างมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบ

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. นักเรียนสามารถทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนได้ผ่านเกณฑ์ (K)

2. นักเรียนสามารถเข้าสู่บทเรียนออนไลน์ การใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล MicrosofPowerPoint2010 (P)

3. นักเรียนเห็นความสำคัญของ โปรแกรม MicrosoftPowerPoint2010และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้(A)

 

 

 

 

 

 

 

 

CopyRight © kruteerawat© All Right Reserved.