คู่มือการใช้งาน

แนะนำการใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint

download

การวางโครงร่าง และ กำหนดรูปแบบสไลด์  

download

การจัดรูปแบบข้อความและการปรับแต่งสไลด์ 

download

การใส่รูปภาพและการทำงานกับวัตถุ

download

การสร้างแผนภูมิและการปรับแต่งตาราง

download

การแทรกวิดีโอและเสียงประกอบนำเสนอ

download

การกำหนดรูปแบบการแสดงสไลด์และแอนิเมชั่น

download

การนำเสนอผลงานและการพิมพ์งานนำเสนอ

download

 

 

 

 

 

 

 

    

  

             

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CopyRight © kruteerawat© All Right Reserved.