การใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล Microsoft PowerPoint 2010

      บทเรียนออนไลน์ เรื่อง การนำเสนอผลงานด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประกอบเนื้อหา เรื่องความรู้เบื้องต้นกับโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2010 หลักการเตรียมงานนำเสนอ การวางโครงร่าง และสไลด์งาน การปรับแต่งสไลด์ การทำงานกับวัตถุ การสร้างแผนภูมิและการปรับแต่งตาราง การแทรกไฟล์วิดีโอ และแทรกเสียงประกอบ การกำหนดรูปแบบแสดงสไลด์ และการกำหนดแอนิเมชั่น และสุดท้ายการนำเสนองาน เพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ และฝึกให้เกิดทักษะในการใช้โปรแกรมนำเสนอผลงาน สร้างผลงานให้นักเรียนมีความภาคภูมิใจ ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด

 

 

 

CopyRight © kruteerawat© All Right Reserved.