แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน

เรื่อง การใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล Microsoft PowerPoint 2010

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CopyRight © kruteerawat© All Right Reserved.