• new001 (1).jpg
  • new001 (5).jpg
  • new001 (3).jpg
  • new001 (4).jpg
  • new001 (2).jpg

การอพยพแผ่นดินไหวและอัคคีภัย

วันจันทร์ ที่ 19 กันยายน 2565 กิจกรรมฝึกอบรมเสิมทักษะการรับมือโรคโควิด 19 และแผ่นดินไหว สำหรับนักเรียนแกนนำและชุมชน โดยมีทั้งภาคทฤษฎีการอพยพแผ่นดินไหวและอัคคีภัย และฝึกปฏิบัติ Walk Rally ฐานการเรียนรู้จำนวน 4 ฐาน

            ฐานที่ 1 รถสาธิตแผ่นดินไหว 

            ฐานที่ 2 การระงับอัคคีภัยเบื้องต้น  

            ฐานที่ 3 การอพยพแผ่นดินไหวและอัคคีภัย วิทยากรจากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 15 เชียงราย

            ฐานที่ 4 การรับมือโรคโควิด 19 และโรคระบาดอื่น วิทยากร นางสาวเบญจมัย พลสารัตน์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านร่องธาร 

           แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในโรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว(บ้านท่าฮ่อ)เพื่อใช้เป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อมการแจ้งเตือนภัย และการดำเนินการช่วยเหลือ กรณีเกิดสาธารณภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพและไม่สับสนในการปฏิบัติ เพื่อให้สมาชิกในสถานศึกษา มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากเหตุสาธารณภัย