โครงการคุณธรรมจริยธรรม และความภูมิใจในท้องถิ่น

กิจกรรมโครงการคุณธรรม จริยธรรม และความภูมิใจในท้องถิ่น เทศนาธรรมโดย

พระครู นิมิตสุวรรณากร (พระครุบาแวว) เจ้าอาวาสวัดท่าฮ่อ โดยเทศนาธรรมเรื่อง ความกตัญญูต่อบิดามารดา