• new (3).jpg
  • new (5).jpg
  • new (1).jpg
  • new (4).jpg
  • new (2).jpg
  • new (6).jpg

โครงการคุณธรรมจริยธรรม และความภูมิใจในท้องถิ่น

กิจกรรมโครงการคุณธรรม จริยธรรม และความภูมิใจในท้องถิ่น เทศนาธรรมโดย

พระครู นิมิตสุวรรณากร (พระครุบาแวว) เจ้าอาวาสวัดท่าฮ่อ โดยเทศนาธรรมเรื่อง ความกตัญญูต่อบิดามารดา